Volem ser el seu assessor energètic

Farem l'aplicació i seguiment de les mesures d'estalvi energètic i un control continu dels seus consums

L’energia és un bé determinant en la nostra societat, actuant de motor del progrés i el benestar, facilitant una millor qualitat de vida i el creixement econòmic mitjançant un increment de la competitivitat de les empreses.

 

L’augment de la població i de la seva qualitat de vida ha portat a un increment del consum energètic global. Ara hi ha més tecnologia, el que implica més avanços tècnics que es tradueixen en més maquinària a les empreses per augmentar i millorar la producció, més aparells tecnològics que augmenten el nostre benestar personal, etc.

 

Aquest escenari ha implicat un encariment del cost de l’energia i la previsió del seu increment gradual i sostingut en els propers anys. Tanmateix hi ha també un factor mediambiental negatiu en aquesta tendència.

 

Les empreses no poden controlar els preus de l’energia, les polítiques del govern o l’economia global, però poden millorar la manera en que gestionen aquesta energia, millorant l’eficiència energètica de les seves instal·lacions i equips.

 

Això es tradueix en una reducció del consum i del cost de l’energia, el que implica un important estalvi econòmic a la vegada que una contribució a la disminució del consum de combustibles, reduint l’emissió de gasos contaminants, assegurant el nostre futur i el de les properes generacions.

 

Es clar, doncs, que estalviar energia ha passat de ser una opció a gairebé una obligació.

 

Els edificis són els responsables del 40% del consum total de l’energia i del 35% d’emissions de CO2. Gairebé un 75% son ineficients des del punt de vista energètic (informe Winter Package UE del novembre 2016).

 

Tan sols amb l’ajustament i optimització de la potència elèctrica contractada en la nostra tarifa, el control de la energia reactiva i la instal·lació d’il·luminació eficient (tecnologia LED), es milloraria el comportament energètic suposant un estalvi mitjà net del 19% (informe Endesa comportament energètic de les empreses espanyoles l’any 2016).

 

El sector industrial té un alt potencial d’estalvi, segons el mateix informe: un 35% de les empreses té un potencial d’estalvi superior al 20% mitjançant l’aplicació de mesures d’eficiència energètica.

Sector industrial
Percentatge d’estalvi/consum energètic

Estalvi/consum < 10%0%
Estalvi/consum 10% - 20%0%
Estalvi/consum > 20%0%

La falta d’una figura experta en energia dins les empreses ha desembocat en un desconeixement de les dades energètiques reals i de les possibilitats d’optimitzar els recursos.

 

Per això des d’Optimal Energy oferim un equip d’enginyers multidisciplinari amb una llarga experiència en la indústria energètica vinculats des dels nostres inicis amb la tecnologia i l’energia i amb amplis coneixements dels processos industrials.

 

Estem certificats per portar a terme Auditories Energètiques en empreses i responsabilitzar-nos de la seva Gestió Energètica, fent el seguiment de les millores aconsellades en la mateixa que s’acabin implantant, per tal que es garanteixin els estalvis definits en l’Auditoria Energètica.

Si no necessiten arribar al detall d’una Auditoria Energètica però volen portar a terme mesures d’estalvi energètic, poden sol·licitar un Diagnòstic Energètic per conèixer l’estat de les seves instal·lacions i saber quines mesures d’estalvi i eficiència energètica són les més adequades.

 

Així mateix podem portar a terme un control remot continu dels consums energètics de la seva empresa monitoritzant l’energia consumida mitjançant una plataforma avançada de gestió, garantint una Gestió Energètica que els permeti un consum sostenible i una optimització continua de l’estalvi energètic que els ajudi a incrementar la seva competitivitat.

Estalviem energia, incrementem eficiència energètica

On podem estalviar-li energia?

Diagnòstic energètic

 

La realització d’un Diagnòstic Energètic a les empreses permet detectar ràpidament punts de millora on hi ha un estalvi potencial d’energia. Es un estudi menys rigorós que l’Auditoria Energètica però també més ràpid i a menys cost que permetrà igualment emprendre accions per tal de reduir el consum d’energia.

 

+ Informació

Imatge_Inici_1

Auditoria energètica

 

La realització d’una Auditoria Energètica a una empresa permet saber quina energia gasten, com i quan?. Es un estudi exhaustiu que permetrà emprendre accions per tal de reduir i optimitzar el consum d’energia i proporcionarà assessorament tècnic per optimitzar futures inversions i projectes per fer-los més sostenibles.

 

Una auditoria energètica ben realitzada genera un estalvi mínim d’energia de mitjana d’un 15%.

 

+ informació

Imatge_Inici_1

Com podem estalviar-li energia?

Imatge_Inici_2

Revisió de la tarificació elèctrica

 

En les seves conclusions, l’informe d’Endesa sobre el comportament energètic de les empreses espanyoles l’any 2016, afirma que 3 de cada 5 empreses podrien millorar la seva contractació elèctrica.

 

Tan sols amb l’ajustament i optimització de la potència elèctrica contractada en la nostra tarifa, el control de la energia reactiva i la instal·lació d’il·luminació eficient (tecnologia LED), es milloraria el comportament energètic suposant un estalvi mitjà net del 19%.

 

+ Informació

Enllumenat

 

La il·luminació artificial representa un percentatge important del consum d’energia en els edificis. Segons dades de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), en el cas d’oficines, per exemple, el consum usual en il·luminació es troba entre el 25% i el 30% de l’energia total consumida, podent arribar en alguns casos fins el 50%. El cas més extrem el podem trobar en edificis destinats a escoles, on el consum de l’enllumenat pot assolir el 90% del total.

 

+ Informació

Equips i maquinària

 

El consum energètic en les empreses incideix directament en el procés productiu o en els hàbits de les persones, per la qual cosa, a l’hora de definir propostes de millora per l’estalvi energètic, s’ha de tenir en compte les necessitats del procés productiu o del confort de les persones. S’ha de buscar l’equilibri entre l’eficiència energètica i la qualitat del producte o el confort.

 

+ Informació

Què em costarà?

El cost de les accions en termes d’eficiència energètica acaben sempre sent amortitzades pels estalvis que aquestes generen.

 

A tall d’exemple, en les Auditories Energètiques podem assegurar que de mitjana per cada 1 € de cost de la mateixa es generen 9 € d’estalvi, si es porten a terme les millores proposades en la mateixa.

 

+ Informació

Com ho farem?

El client decidirà la opció a portar a terme per tal d’aconseguir estalvis energètics, amb l’assessorament tècnic d’Optimal Energy i s’establirà el calendari d’actuacions.

 

Si la opció escollida és la de portar a terme un diagnòstic energètic o una auditoria energètica, un cop elaborada es procedirà a analitzar els resultats amb el client per valorar les accions a portar a terme que generin estalvis potencials més interessants pel client.

 

+ Informació

Han confiat en nosaltres

Theme Options

Header Type

 • Normal
 • Big

Header Top Menu

 • Yes
 • No

Smooth Scroll

 • Yes
 • No

Boxed Layout

 • Yes
 • No

Choose Background

 • Background 1
 • Background 2
 • Background 3

Choose Pattern

 • Retina Wood
 • Retina Wood Grey
 • Transparent
 • Cubes
 • Diamond
 • Escheresque
 • Whitediamond

Colors

 • Blue
 • Red
 • Purple
 • Orange
 • Gray
 • Black

Tooltips on/off

 • On
 • Off

Header style

 • White
 • Dark/Transparent

Footer type